RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej – RODO) jesteśmy zobowiązani przekazać Tobie następujące informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Historyczny nn im. Andrzeja Ostoja Owsianego w Warszawie, ul. Nowy Świat 48/11,

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej między nami umowy, ew. w celu nawiązania kontaktu, wymiany informacji, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie itp.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest :

  • art. 6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

  • art. 6.1.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  • art. 6.1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Jeżeli doszło miedzy nami do zawarcia umowy cywilnoprawnej Twoje dane będziemy przechowywać do czasu przedawnienia roszczeń z tej umowy oraz oraz do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy przetwarzamy Twoje dane w celu kontynuowania kontaktu, ale usuniemy je na każde Twoje żądanie.

 2. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w innych celach, niż cele podane wyżej w punktach 2 i 3.

 3. Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych odbiorcom, o których mowa w art. 4.9) RODO, poza osobami, które upoważniamy do przetwarzania danych osobowych oraz osobami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz do ochrony danych osobowych, które mogą przetwarzać wyłącznie na nasze polecenie (art. 29 RODO). Odbiorcami w rozumieniu art. 4.9) RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.

 4. Nie stosujemy profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych.

 5. Na mocy RODO przysługują Tobie następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

  • prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO),

  • prawo usunięcia tych danych – „prawo do bycia zapomnianym” – w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,

  • prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,

  • jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) – prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

  • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przywiązujemy szczególne znaczenie do ochrony danych osobowych. Mamy świadomość, że jest to realizacja konstytucyjnych wolności: prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) oraz prawa do ochrony danych (art. 51 Konstytucji). Z tych względów prosimy o wszelkie uwagi lub sygnały o niepokojących zjawiskach w tej dziedzinie związanych z działalnością Instytutu. Uwagi prosimy przekazywać na adres e-mail Administratora: