Żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz

wrasta sam w glebę życia w jej organizm.

Adam Skwarczyński

Uchwała nr 43

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 8 lipca 2023 roku

§1

Zarząd na podstawie artykułu 6 podpunkt a) Statutu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, postanawia rozpocząć zbiórkę by sfinansować budowę nagrobka dla śp. Krzysztofa Lancmcma — Członka Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.

§2

Nadzór nad realizacją powierza się Prezesowi Zarządu Andrzejowi Chyłkowi.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.