Żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz
wrasta sam w glebę życia w jej organizm.
Adam Skwarczyński

 

Uchwała nr 25

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 28 marca 2015 roku

 

Zarząd Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 48 lok. 11,00-363 Warszawa, NIP: 725-20-15-134, Regon: 100794445, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod  Nr KRS: 0000331920, w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

Zarząd Instytutu działając na podstawie artykułu 29 Statutu, oraz art. 3 ust. 1 a i art.4 ust. 4 ustawy o rachunkowości,

uchwala co następuje:

§l

Instytut jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust, 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości.

§2

Instytut  będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych

ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art.47 ust. 4 pk1.4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

§3

Uchwała którą przegłosowano jednogłośnie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz Zarządu                                                                                                                                                                                                  Prezes Zarządu
 Michał Janiszewski                                                                                                                                                                                               Andrzej Chyłek