Żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz
wrasta sam w glebę życia w jej organizm.
Adam Skwarczyński

Uchwała nr 30

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 9 września 2017 roku

W związku z obchodami stulecia Odzyskania Niepodległości oraz stulecia Bitwy Warszawskiej, Zarząd Instytutu działając na podstawie artykułu 6 Statutu, szczególnie punktu 1 podpunkt a, c i d. postanawia zainicjować powołanie – Komitetu inicjatywy ustawodawczej o powołaniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ds. Zagospodarowania Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

§l

Nadzór nad realizacją powierza się Prezesowi Zarządu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu                                                                                                                                                                                              Prezes Zarządu
Michał Janiszewski                                                                                                                                                                                           Andrzej Chyłek