Żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz
wrasta sam w glebę życia w jej organizm.
Adam Skwarczyński

Uchwała nr 32

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 10 lutego 2018 roku

§l

Z uwagi na niemożliwość (ze względów braku odpowiednich kadr) zrealizowania zadania polegającego na;

  1. doprowadzeniu do emisji Filmu dokumentalnego w reż. Macieja Gawlikowskiego pt. „Marsze Niepodległości” którego producentem jest Instytut w telewizji naziemnej o zasięgu ogólnopolskim,
  2. promocji Filmu na portalu społecznościowym Facebook,
  3. zorganizowaniu publicznych pokazów Filmu w Warszawie i w Krakowie,
  4. dystrybucji Filmu w postaci insertów do wybranych gazet,
  5. udostępnienia egzemplarzy recenzyjnych Filmu wybranym osobom,

Zarząd postanawia zlecić to zadanie profesjonalnej firmie zewnętrznej.

§2

Nadzór nad realizacją powierza się Prezesowi Zarządu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu                                                                                                                                                                                              Prezes Zarządu
Michał Janiszewski                                                                                                                                                                                           Andrzej Chyłek