Żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz
wrasta sam w glebę życia w jej organizm.
Adam Skwarczyński

Uchwała nr 38

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 11 stycznia 2020 roku

§1

Zarząd na mocy artykułu 29 punkt 7 Statutu, postanawia powołać jako swoje przedstawicielstwo;

Okręg nr 6 – Kielce

Opiekunem okręgu w imieniu Zarządu Instytutu mianowany zostaje Mariusz Olszewski.

Okręg może wnioskować do Zarządu Instytutu o powołanie kierownictwa zwanego „Zarządem Okręgu” z Szefem Zarządu jako odpowiedzialnym za całokształt pracy okręgu.

§2

Nadzór nad realizacją powierza się Prezesowi Zarządu Andrzejowi Chyłkowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu                                                                                                                                                      Prezes Zarządu
Michał Janiszewski                                                                                                                                                     Andrzej Chyłek